Terms and Conditions

1.     ข้อมูลทั่วไป
        1.1  MOGA ACADEMY จะหยุดเรียนตามตารางวันหยุดนักขัตฤกษ์
        1.2  MOGA ACADEMY ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาการเรียนการสอนได้โดยจะแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า
        1.3  เนื่องจากหลักสูตรมีความต่อเนื่อง อาจารย์ผู้สอนจะไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนสายเกิน 15 นาที หรือขายเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า (MOGA ACADEMY ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์นักเรียนที่ไม่ทำตามข้อบังคับนี้จากการเข้าร่วมเรียนหลักสูตร)
                1.3.1  สำหรับคอร์ส 40 Hour Beginner Cut and Blow Dry นักเรียนจะสามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ในกรณีที่เวลาเรียนเกิน 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดเท่านั้น หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางได้ กรุณาแจ้งทางโรงเรียน ก่อนการเริ่มคอร์สเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตารางชดเชย
                1.3.2  สำหรับคอร์ส Monthly Workshop หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาเรียนในวันที่ลงทะเบียนได้ จะสามารถเปลี่ยนวันเป็นถัดไปของคอร์สหัวข้อเดียวกันได้เท่านั้น (ภายในเดือนเดียวกัน)  โดยแจ้ง MOGA ACADEMY ก่อนวันเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
        1.4  สำหรับคอร์สที่ฝึกกับแบบจริง MOGA ACADEMY จะดำเนินการในการหานางแบบหรือนายแบบอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน แต่ในกรณีที่จำนวนแบบไม่พอ อาจารย์สามารถดัดแปลงหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือนักเรียนอาจฝึกฝนกันเองได้ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์

2.     การสมัครและค่าเรียน
        2.1  40 Hours Beginner Cutting ลงทะเบียนวันสุดท้ายภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินเต็มจำนวนมาทาง E-mail: mogaacademy1@gmail.com หรือมาชำระผ่านบัตรเครดิตที่ MOGA ACADEMY
        2.2  หากนักเรียนมาความจำเป็นต้องพักการเรียนหรือไม่สามารถจบการศึกษาได้ จะไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ
        2.3  MOGA ACADEMY ขอสงวนลิขสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและค่าเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
        2.4  MOGA ACADEMY สามารถพิจารณาให้ทุนการศึกษากับนักเรียนบางรายได้ แต่หากนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือหรือเรียนไม่จบหลักสูตร นักเรียนผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเรียนทั้งหมดตามที่กำหนัดไว้ในหลักสูตร คืนให้กับ MOGA ACADEMY